1. Základné ustanovenia

Tieto VOP upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na jednej strane je spoločnosť AB BANY s.r.o., IČO 43858350, so sídlom Levárska cesta 697, 908 71 Moravský Svätý Ján, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, vložka č. 21666/T, deň zápisu 01.01.2008 ako predávajúci (ďalej len „predávajúci“ alebo „AB BANY“) a na strane druhej je kupujúci, ktorý môže byť aj spotrebiteľom (ďalej len „kupujúci“). Ďalšie informácie o predávajúcom sú uvedené na webovej stránke www.supermonterky.sk v sekcii „Kontakty“.

 
Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

Kupujúci má povinnosť uviesť v registrácii a objednávke platné a pravdivé fakturačné údaje, t.j. skutočné obchodné meno, adresu IČO a kontaktné údaje.
V prípade, zámerného neposkytnutia pravdivých údajov ide o porušenie obchodných podmienok a zámerné uvedenie do omylu, ktorým sa kupujúci dopúšťa trestného činu podvodu podľa § 250 ods. 1, ods. 5 zákona č. 140/1961 Zb. v znení neskorších predpisov.

Predávajúci je oprávnený neprijať objednávky, ktoré nie sú riadne a správne vyplnené.
 
Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi.
 
Podnikateľom sa rozumie:

 • osoba zapísaná v obchodnom registri,
 • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
 • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
 • osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Podnikateľom sa taktiež pre účely VOP rozumie ten, kto jedná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie Kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené vo VOP pre podnikateľov.

 

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.

Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok a dokument "Spôsoby dopravy", a podmienkami objednávanej služby a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky. Kópiu VOP dostane kupujúci ako prílohu potvrdenia objednávky na zadanú emailovú adresu.

Po prijatí objednávky systémom predávajúceho bude kupujúcemu systémom predávajúceho automaticky odoslaný e-mail  s informáciou o prijatí objednávky označený ako „Potvrdenie objednávky“. Pokiaľ kupujúci e-mail s potvrdením objednávky nedostane, objednávka nebola s najväčšou pravdepodobnosťou v systéme uložená a predávajúci objednávku neobdržal.

 

Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných lôg či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

Kópiu VOP dostane Kupujúci ako prílohu potvrdenia objednávky na zadanú emailovú adresu. Faktúru obsahujúcu základné údaje zmluvy, dostane Kupujúci spolu so zásielkou. Kupujúci s týmto súhlasí. V prípade záujmu o zaslanie faktúry v elektronickej forme je možné využiť náš kontaktný formulár.“  

 1. Kúpna zmluva

 2. Uzavretie kúpnej zmluvy 
  Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na stránky, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim spotrebiteľom a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný email, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. V informačnom emaile kupujúci nájde taktiež odkaz na aktuálne znenie VOP a reklamačného poriadku predávajúceho. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov. Pre výnimku z tohto postupu pozri bod VI. Objednávanie.

  Ak je kupujúci podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim podnikateľom a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu podnikateľovi s týmto jeho návrhom. Za prípadné chyby pri prenesení dát predávajúci nenesie predávajúci zodpovednosť. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku.

  Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná po dobu najmenej piatich rokov od jej uzavretia, najdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto obchodných podmienok, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť. Tieto VOP sú k dispozícii na webovej stránke predávajúceho a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.
   
  Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet, atď.) pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré kupujúci používa.

  Ak sú kupujúcim- spotrebiteľom objednávané služby, potom týmto vyslovuje súhlas s tým, aby mu boli poskytnuté pred uplynutím zákonnej lehoty pre odstúpenie.

 

V prípade, že v e-maile „Potvrdenie objednávky“ nájde kupujúci  akékoľvek nezrovnalosti je povinný bezodkladne kontaktovať predávajúceho telefonicky na čísle 0911 452 893 alebo e-mailom Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Na e-mailovú adresu kupujúceho budú v prípade potreby zasielané aj všetky ďalšie informácie ohľadom objednávky. Predávajúci si vyhradzuje právo kontaktovať kupujúceho telefonicky alebo e-mailom ohľadom preverenia resp. dohodnutia detailov objednávky.

 

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.


 

 1. Dodanie predmetu kúpy

Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje, že kupujúcemu odovzdá vec, poskytne službu, ktorá je predmetom kúpy, a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo k nej, a kupujúci sa zaväzuje, že vec/službu obsah prevezme a zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu.

Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k veci, a preto sa kupujúci stane vlastníkom až po úplnom zaplatení kúpnej ceny. Rovnako sa toto pravidlo použije v prípade zakúpenia služby.

Predávajúci kupujúcemu odovzdá vec, i doklady, ktoré sa k veci vzťahujú, a umožní kupujúcemu nadobudnúť vlastníckeho práva k veci/službe v súlade so zmluvou.

Ak má predávajúci vec odoslať, odovzdá vec kupujúcemu - podnikateľovi odovzdaním prvému dopravcovi k preprave pre kupujúceho a umožní kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi, predávajúci odovzdá kupujúcemu – spotrebiteľovi až, keď mu vec odovzdá dopravca.

Predávajúci dodá tovar kupujúcemu do miesta určeného kupujúcim v objednávke, ak nie je dohodnuté inak. Tovar sa považuje za dodaný

 

 • okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú kupujúcim v objednávke a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom

 

 • ak sú tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný

 

 • dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu

 

 • tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru. Ak nie je dohodnuté inak, náklady na dopravu znáša kupujúci.

Predávajúci odovzdá kupujúcemu predmet kúpy v dohodnutom množstve, akosti a vyhotovení.

Ak nie je dohodnuté, ako ma byť vec zabalená, predávajúci vec zabalí podľa zvyklostí; ak nie sú zvyklosti, potom spôsobom potrebným pre uchovanie veci a jej ochranu. Rovnakým spôsobom zaobstará predávajúci vec pre prepravu.

S ohľadom na minimalizáciu vzniku škôd a zaisteniu bezproblémového zásobovania si predávajúci vyhradzuje právo dodať tovar kupujúcemu, ktorý si v rámci jednej objednávky a/alebo jedného dňa objednal tovar za celkovou hodnotu presahujúcu 1000,- Euro vrátane DPH, až po úplnej úhrade celkovej kúpnej ceny vopred formou zálohovej faktúry. Platba vopred je zároveň vyžadovaná vždy po objednaní tovaru u ktorého bude tovar akýmkoľvek spôsobom opatrený logom, alebo bude akýmkoľvek spôsobom zasiahnuté do pôvodného stavu predávaného tovaru. Logom sa na účely týchto VOP rozumie akékoľvek grafické alebo iné znázornenie textu, obrázku alebo ich kombinácií v rôznych farebných variáciách a spôsoboch zhotovenia. Akonáhle kupujúci uhradí celkovú kúpnu cenu zakúpeného tovaru, predávajúci urobí expedíciu v súlade s požiadavkami kupujúceho stanovenými v objednávke. Pri objednaní tovaru vrátane služby/aplikácie nápisov a lôg bude spustený proces vykonania služby(aplikácia lôg a nápisov a pod.) Až po písomnom odsúhlasení konečnej grafickej podoby objednaných služieb/ aplikácie lôg a nápisov a pod bude zahájená výroba a dodanie služieb a bude upresnený termín dodania podľa aktuálnych časových možností predávajúceho.
Kupujúci je povinný používať tovar pre účely pre ktorý je určený.

SLEDUJTE NÁS NA NAŠOM INSTAGRAME
Hore
Aby Vám SUPERMONTERKY ušetrili Váš čas a stránka fungovala ako má (súhlas s cookies)

Váš súhlas zaistí, aby fungovalo správne vyhľadávanie, aby ste sa nemuseli vždy prihlasovať, ľahko si vyhľadali stav objednávky alebo aby sme si pamätali, čo máte v košíku a predovšetkým, aby sme vás neobťažovali nevhodnou reklamou. Preto od vás potrebujeme súhlas so spracovaním súborov cookie - malých súborov, ktoré sa dočasne ukladajú vo vašom prehliadači. Ďakujeme, ak nám ho dáte a pomôžete nám naše stránky neustále zlepšovať. Budeme sa k vašim dátam chovať citlivo a slušne.

Nesúhlasím

Nastavenie

Nižšie môžete zvoliť, aké typy cookies môžeme spracovávať.

Technické cookies

Technické cookies sú nepostrádateľné pre správne fungovanie tohto webu a nemožno ich teda vypnúť.
Zobraziť viac informáciíBez tohto typu cookies by web nebolo možné správne využívať. Jedná sa najmä o pomocné hodnoty znázorňujúce Vaše voľby, nastavenia a zobrazenia jednotlivých prvkov.
Skryť viac informácií

Analytické cookies

Analytické cookies nám pomáhajú sa neustále zlepšovať.
Zobraziť viac informáciíTento typ cookies slúži napr. na analýzu návštev, výkonu webu alebo reklamných kampaní. Získané dáta nie sme schopní spojiť s konkrétnym užívateľom a sú teda spracovávané hromadne na úrovni všeobecnej štatistiky.
Skryť viac informácií

Marketingové cookies

Marketingové cookies používame my a naši partneri, aby sme Vám mohli ponúknuť relevantný obsah.
Zobraziť viac informáciíPomocou marketingových cookies Vám môžeme zaistiť relevantnú ponuku. V prípade, že tento typ cookies nepovolíte, nezaistíte tak, že sa Vám už reklamné oznámenia nebudú ponúkať, ale nebudú pre Vás najskôr zaujímavé.
Skryť viac informácií