Zoznam certifikácií - ochrana rúk - horných končatín

Základná norma pre vyhodnocovanie kvality a odolnosti pracovných rukavíc:

EN 388: Mechanické riziká na pracovnej rukavici uvedená ako základne štvorčíslie, po novom doplnené aj o piatu pozíciu a šiestu pozíciu v takejto podobe kde jednotlivé pozície znamenajú toto:

                Odolnosť proti odieraniu: 0 – 4

                Odolnosť proti rozrezaniu: 0 – 5

                Odolnosť proti šíreniu trhlín: 0 – 4

                Odolnosť proti prepichnutiu: 0 - 4

                Odolnosť proti prerezaniu podľa ISO 

                Ochrana proti nárazu

 

Písme no X znamená, že nebol prevedený test, alebo nie je relevantný.

 

 

EN 420: 2003 Všeobecné požiadavky na rukavice.

Norma EN 420 stanovuje všetky dôležité postupy skúšok, ktoré sú vykonávané pri testoch ochranných rukavíc a všeobecné výrobné požiadavky na tvar, veľkosť, odolnosť materiálu proti prenikaniu vody, neškodnosť, pohodlnosť, trvanlivosť a na označovanie a informácie, ktoré musí výrobca poskytovať.

EN 388: Mechanické riziká.

EN 374:2003 Ochranné rukavice proti chemikáliám a mikroorganizmom. Časť 1: Terminológia a požadované vlastnosti.

STN EN 374-2 Ochranné rukavice proti chemikáliám a mikroorganizmom. Časť 2: Stanovenie odolnosti proti penetrácii.

STN EN 388 Ochranné rukavice proti mechanickým rizikám.

EN 407:2004 Ochranné rukavice proti tepelným rizikám (teplu a/alebo ohňu STN EN 420+A1 Ochranné rukavice. Všeobecné požiadavky a skúšobné metódy (Konsolidovaný text).

STN EN 1082-1 Ochranné odevy. Rukavice a chrániče horných končatín chrániace proti porezaniu a bodnutiu ručnými nožmi. Časť 1: Rukavice a chrániče horných končatín z krúžkového pletiva.

STN EN 1082-2 Ochranné odevy. Rukavice a chrániče horných končatín chrániace proti porezaniu a bodnutiu ručnými nožmi. Časť 2: Rukavice a chrániče horných končatín z iných materiálov ako z krúžkového pletiva.

STN EN 1082-3 Ochranné odevy. Rukavice a chrániče horných končatín chrániace proti porezaniu a bodnutiu ručnými nožmi. Časť 3: Skúška nárazovým rezom na textílie, kožu a iné materiály.

EN 421:1994 Ochranné rukavice proti ionizujúcemu žiareniu a rádioaktívnemu zamoreniu.

EN 511:1994 Odolnosť voči chladu.

STN EN 659+A1 Ochranné rukavice pre hasičov (Konsolidovaný text).

STN EN 12477/A1 Ochranné rukavice pre zváračov.

STN EN 14328 Ochranné odevy. Rukavice a chrániče horných končatín chrániace proti porezaniu mechanickými nožmi. Požiadavky a skúšobné metódy.

STN ISO 15383 Slovenský názov: Ochranné rukavice pre hasičov. Laboratórne skúšobné metódy a funkčné požiadavky.

Aby to mal používateľ zjednodušené, boli v normách na rukavice zavedené piktogramy, ktoré zobrazujú splnené ochranné funkcie. Na základe nich sa rozhodne, ktoré rukavice sú najvhodnejšie do toho ktorého prostredia.

EN 374: Ochrana proti mikroorganizmom

                Odolnosť proti kvapalinám: vyhovel / nevyhovel

EN 374: Ochrana proti chemickému nebezpečenstvu

                Test penetrácie (priepustnosti kvapalín): vyhovel / nevyhovel

                Test permeácie (priepustnosti plynov): čas prieniku

 

EN 388: Ochrana proti náboju statickej elektriny

                (podľa normy EN 1149-1)

                Antistatické vlastnosti: vyhovel /nevyhovel

                43

EN 407: Ochrana proti tepelným rizikám

                Horľavosť: 0 – 4

                Kontaktné teplo: 0 – 4

                Konvektívne teplo (prúdenie vzduchu): 0 – 3

                Vyžarované teplo: 0 – 4

                Zaťaženie malými kvapkami roztaveného kovu: 0 – 4

                Zaťaženie veľkými množstvami roztaveného kovu: 0 - 4

EN 511: Ochrana proti nebezpečnému chladu

                Konvektívny chlad (prúdenie vzduchu): 0 – 4

                Kontaktný chlad: 0 – 4

                Vodotesnosť: 0 – 1

               

Význam číselného hodnotenia:

                0 = minimálna požiadavka

                4 - 5 = najvyšší stupeň

 

Hore