Papierové vrecko na prach do vysávača VC4210L/M, 5 ks

Kód: W107418353
8,60 €
s DPH
Nie je nastavený žiaden obrázok Papierové vrecko na prach do vysávača VC4210L/M, 5 ks
Popis produktu
Podmienky zmluvyI.Prenajímateľ prenajíma nájomcovi za odplatu uvedenú hnuteľnú vec /ručné náradie, stavebnú mechanizáciu a príslušenstvo k nim/ a to v stavespôsobilom na dohodnuté užívanie, čo potvrdzuje nájomca svojim podpisom. Ak sa na prenajatej veci vyskytli vady, pre ktoré ju nemožno riadnepoužívať alebo ktoré také užívanie sťažujú, má nájomca právo, aby sa mu poskytla iná vec slúžiaca tomu istému účelu alebo nie je povinný zaplatiťnájom odo dňa nahlásenia vzniku vady.II.Nájomný pomer vzniká dňom prevzatia hnuteľnej veci a uzatvára sa na dobu podľa nižšie uvedených údajov. Prenajatá vec sa preberá a vracianájomcom na mieste určenom prenajímateľom. Prepravu prenajatej veci si zabezpečí na vlastné náklady nájomca, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.III.Nájomca je oprávnený prenajatú vec užívať primerane jej povahe a určeniu.Nájomca zabezpečuje na vlastné náklady :- kvalifikovanú obsluhu,- pohonné hmoty, resp. iný druh energie a mazadlá,- smennú technickú údržbu,- prepravu,- ochranné prostriedky obsluhy,- dodržiavanie všetkých bezpečnostných predpisov a nariadení týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.IV.Nájomca sa zaväzuje starať o to, aby na veci nevznikla škoda. Berie na vedomie, že nie je oprávnený dať prenajatú vec do podnájmu a ani požičať inejosobe, a že v opačnom prípade je prenajímateľ oprávnený v takomto prípade od zmluvy odstúpiť. Nájomca nesmie z prenajatej veci odstrániť, zmazaťalebo inak zakryť znak prenajímateľa. Prenajímateľ má právo kedykoľvek kontrolovať použitie prenajatej veci, pričom nájomca je povinný umožniť muvstup do priestorov, kde sa vec nachádza. Prenajímateľ má právo kontrolovať dodržiavanie zásad na obsluhu a údržbu a technický stav predmetu nájmu.V.Nájomca sa zaväzuje ohlásiť prenajímateľovi bez zbytočného odkladu vzniknutú vadu, poškodenie, stratu alebo zničenie prenajatej veci. Nájomca beriena vedomie, že jeho povinnosť nahradiť škodu sa spravuje ustanoveniami Občianskeho zákonníka o zodpovednosti za škodu.VI.Nájomca sa zaväzuje zaplatiť nájomné za prenajatú vec po skončení nájmu. Ak nájomca vráti prenajatú vec do 9,00 hod. nasledujúceho dňa, tento deň samu do doby nájmu nezapočítava. Prenajatá vec musí byť očistená a v takom stave, v akom bola poskytnutá. Prenajímateľ má právo účtovať zanevyčistenú vec pri vrátení naviac zmluvnú pokutu vo výške 10,- €. Prenajímateľ má taktiež právo požadovať primeranú zálohu.VII.Nájomca je povinný platiť nájomné až do vrátenia veci podľa platného cenníka.VIII.Po skončení nájmu sa nájomca zaväzuje odovzdať prenajatú vec prenajímateľovi v stave, v akom ju prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie. Vprípade straty alebo zničenia prenajatej veci sa nájomca zaväzuje platiť prenajímateľovi dohodnuté nájomné do doby pokiaľ prenajímateľovi osobnenenahlási uvedené skutočnosti. Súčasne je povinný nahradiť škodu, ktorá sa rovná obstarávacej cene prenajatej veci, ak sa zmluvné strany nedohodnúinak.IX.Účastníci tejto zmluvy sa pri použití osobných údajov zaväzujú dodržiavať príslušné ustanovenia zákona č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov.X.Účastníci si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.Prenajímateľ : ................................................. Nájomca : ........................................................____________________________________________________________________________________________________________Dátum a hodina vrátenia : ..................................čas:.................................Skutočná doba prenájmu : .........................................................................Stav prenajatej veci : ..................................................................................Záloha vrátená vo výške: ..............................................Prenajímateľ : ................................................. Nájomca : .......................................................
Výrobca:
MAKITA
Na dopyt = o konkrétnom dodaciom termíne budete informovaní prostredníctvom telefónu alebo e-mailu.
W107418353
na sklade
SLEDUJTE NÁS NA NAŠOM INSTAGRAME
Hore
Aby Vám SUPERMONTERKY ušetrili Váš čas a stránka fungovala ako má (súhlas s cookies)

Váš súhlas zaistí, aby fungovalo správne vyhľadávanie, aby ste sa nemuseli vždy prihlasovať, ľahko si vyhľadali stav objednávky alebo aby sme si pamätali, čo máte v košíku a predovšetkým, aby sme vás neobťažovali nevhodnou reklamou. Preto od vás potrebujeme súhlas so spracovaním súborov cookie - malých súborov, ktoré sa dočasne ukladajú vo vašom prehliadači. Ďakujeme, ak nám ho dáte a pomôžete nám naše stránky neustále zlepšovať. Budeme sa k vašim dátam chovať citlivo a slušne.

Nesúhlasím

Nastavenie

Nižšie môžete zvoliť, aké typy cookies môžeme spracovávať.

Technické cookies

Technické cookies sú nepostrádateľné pre správne fungovanie tohto webu a nemožno ich teda vypnúť.
Zobraziť viac informáciíBez tohto typu cookies by web nebolo možné správne využívať. Jedná sa najmä o pomocné hodnoty znázorňujúce Vaše voľby, nastavenia a zobrazenia jednotlivých prvkov.
Skryť viac informácií

Analytické cookies

Analytické cookies nám pomáhajú sa neustále zlepšovať.
Zobraziť viac informáciíTento typ cookies slúži napr. na analýzu návštev, výkonu webu alebo reklamných kampaní. Získané dáta nie sme schopní spojiť s konkrétnym užívateľom a sú teda spracovávané hromadne na úrovni všeobecnej štatistiky.
Skryť viac informácií

Marketingové cookies

Marketingové cookies používame my a naši partneri, aby sme Vám mohli ponúknuť relevantný obsah.
Zobraziť viac informáciíPomocou marketingových cookies Vám môžeme zaistiť relevantnú ponuku. V prípade, že tento typ cookies nepovolíte, nezaistíte tak, že sa Vám už reklamné oznámenia nebudú ponúkať, ale nebudú pre Vás najskôr zaujímavé.
Skryť viac informácií