Prostriedok na pranie SPORT WASH 532 ml

Kód: 5120-007-000-00
11,00 €
s DPH
Prostriedok na pranie SPORT WASH 532 ml
Popis produktu

SPORT WASH je úplne vymáchatelný prací prostriedok, na odevoch nezostane nič, čo by upchalo póry tkaniny. Prípravok účinne ničí pachy, neobsahuje aviváže, bielidlá, zjasňovače, enzýmy, fosfáty alebo vôňu. Obnovuje priedušnosť hi-tech funkčných tkanín. Vypranie tkanín s DWR úpravou (vodoodpudivou) obnovuje jej funkčnosť potlačenú znečistením. Časté pranie športového bielizne v prípravku Sport-Wash ® neskracuje, naopak predlžuje jeho životnosť.

Bezpečnostné pokyny:

Po vdýchnutí: Premiestnite postihnutého na čerstvý vzduch. Konzultujte s lekárom, keď sa postihnutý necíti dobre.
Po kontakte s pokožkou: Odložte kontaminovaný odev a boty.Omývejte kožu veľkým množstvom vody, než produkt uschne. Konzultujte s lekárom, keď podráždenie pretrváva.
Po kontakte s okom: Vyplachujte oči, vlažnou vodou aspoň 15 minút a udržujte očné viečka široko otvorené. Skontrolujte či má postihnutý očné šošovky, keď áno, vyberte ich z očí. Konzultujte ihneď s lekárom.
Po požití: NEVYVOLÁVAJTE ZVRACANIE. Vypláchnite te mu ústa vodou. Podajte mu pohár vody, kondensovaného mlieka, alebo kúsok mlieka. Postihnutému, KTORÝ JE v bezvedomí NEPODÁVAJTE NIKDY nič ústami. Konzultujte ihneď s lekárom.

Zloženie: Alkoholy, C12-15, etoxylované 10 - <20, uhličitan sodný 1 - <5

Výstražné slovo (CLP): Nebezpečenstvo

Standartní veta o nebezpečnosti (CLP): H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí

Bezpečnostné upozornenia (CLP):

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.

P280 Používajte bezpečnostné okuliare s bočnými štítmi, alebo štít.

P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM / lekára.

Výrobca:
CXS
Na dopyt = o konkrétnom dodaciom termíne budete informovaní prostredníctvom telefónu alebo e-mailu.
5120-007-000-00
na sklade
Hore