Upravujúci reklamačné podmienky medzi prevádzkovateľom / predávajúcim a objednávateľom / kupujúcim (ďalej len "RP") 

 1. Úvodné ustanovenia

  Prevádzkovateľom (predávajúcim) v internetovom obchode je spoločnosť AB BANY s.r.o., IČO 43858350, so sídlom Levárska cesta 697, 908 71 Moravský Svätý Ján, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, vložka č. 21666/T, Deň zápisu 01.01.2008 ako predávajúci (ďalej len „predávajúci“ alebo „AB BANY“) a na strane druhej je kupujúci, ktorý môže byť aj spotrebiteľom (ďalej len „kupujúci“).

  Tento Reklamačný poriadok upravuje právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a objednávateľom pri vybavovaní reklamácií, týkajúcich sa správnosti a kvality tovaru a služieb poskytovaných prevádzkovateľom.

  Reklamáciou na účely tohto reklamačného poriadku sa rozumie objednávateľom uplatnené právo zo zodpovednosti za chyby tovaru alebo služieb poskytovaných prevádzkovateľom, ktorým sa požaduje určitá náprava, alebo náhrada za chybné plnenie, resp. neplnenie predmetu zmluvy. 

 2. Záručné podmienky

  Kupujúci je povinný ihneď po prevzatí tovaru pozorne preštudovať priložený návod a zakúpený tovar používať podľa pokynov v ňom uvedených.

  Reklamácie sa budú posudzovať v zmysle zákona č. 40/1964 Z.z. občianskeho zákonníka a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

  Záručná doba je 24 mesiacov. V žiadnom prípade nemožno zamieňať záručnú dobu so životnosťou výrobkov. Životnosť tovaru je daná spôsobom a intenzitou používania, tzn. Intenzívnym používaním môže byť životnosť kratšia než záručná doba.

  Záruka sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený v internetovom obchode www.supermonterky.sk.

  Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

  Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

  Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. 

 3. Podmienky reklamácie

  Reklamovaný výrobok musí byť pri uplatňovaní záručného nároku čistý, zbavený všetkých mechanických nečistôt.. Predávajúci môže uplatnenie záručného nároku odmietnuť, ak je reklamovaný výrobok hygienicky nevyhovujúci.

  Reklamačné konanie môže byť zahájené, ak kupujúci preukáže nákup reklamovaného tovaru dokladom o jeho kúpe.

  Záruka sa vzťahuje na:

  Výrobné a materiálové chyby, ktoré sa vyskytnú v priebehu záručnej doby a to pri dodržaní účelovosti tovaru, doporučeného spôsobu ošetrovania a údržby uvedenej v záručnom liste.

  Chybou sa rozumie nedostatok na tovare, ktorým je obmedzené, príp. znemožnené jeho ďalšie používanie, ak však príčinou tohto stavu nebolo opotrebovanie tovaru, úmyselné či neúmyselné poškodenie, zanedbanie základných pravidiel údržby.

  Záruka sa nevzťahuje na:

  - vzhľadové a funkčné zmeny tovaru a súčasti majúce pôvod v opotrebení používaním počas záručnej doby
  - opotrebenie vplyvom nesprávneho výberu a používania
  - opotrebenie v dôsledku nedodržania zásad účelovosti, ošetrovania a údržby
  - mechanické poškodenie (okopanie obuvi, pretrhnutie či prerezanie vrchného alebo spodkového materiálu ostrými predmetmi, atď.)
  - predratie podšívok v mieste prstových a palcových kĺbov vplyvom nesprávnej voľby veľkosti a šírky obuvi, predratie podšívky v oblasti päty.
  - poškodenie tovaru vplyvom pôsobenia olejov, nafty, benzínu a iných agresívnych látok. 

 4. Uplatnenie reklamácie

  Miestom pre uplatnenie reklamácie je: Predajňa AB BANY s.r.o., IČO 43858350, Levárska cesta 697, 908 71 Moravský Svätý Ján 

  Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu bez zbytočného odkladu, ihneď po prejavení sa závady výrobku. Pri používaní vadného výrobku môže dôjsť k zintenzívneniu závady, znehodnoteniu tovaru a môže byť dôvodom odmietnutia reklamácie.

  Rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia reklamovaného tovaru na vyššie uvedenej adrese..

  Kupujúci je povinný k reklamovanému tovaru priložiť okrem dokladu o nákupe tovaru aj riadne vyplnený Reklamačný formulár s presným popisom predmetu reklamácie.

  Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje (viď. Práva spotrebiteľa pri uplatnení reklamácie), je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu reklamovaného výrobku za nový výrobok.

  Vybavením reklamácie je ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie. 

 5. Práva kupujúceho pri uplatnení reklamácie

  Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

  Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

  Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci. 

  Tento RP nadobúda platnosť a účinnosť od 01.10.2017 a plne nahrádza predchádzajúci RP. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť RP aj bez predchádzajúceho upozornenia.

SLEDUJTE NÁS NA NAŠOM INSTAGRAME
Hore
Aby Vám SUPERMONTERKY ušetrili Váš čas a stránka fungovala ako má (súhlas s cookies)

Váš súhlas zaistí, aby fungovalo správne vyhľadávanie, aby ste sa nemuseli vždy prihlasovať, ľahko si vyhľadali stav objednávky alebo aby sme si pamätali, čo máte v košíku a predovšetkým, aby sme vás neobťažovali nevhodnou reklamou. Preto od vás potrebujeme súhlas so spracovaním súborov cookie - malých súborov, ktoré sa dočasne ukladajú vo vašom prehliadači. Ďakujeme, ak nám ho dáte a pomôžete nám naše stránky neustále zlepšovať. Budeme sa k vašim dátam chovať citlivo a slušne.

Nesúhlasím

Nastavenie

Nižšie môžete zvoliť, aké typy cookies môžeme spracovávať.

Technické cookies

Technické cookies sú nepostrádateľné pre správne fungovanie tohto webu a nemožno ich teda vypnúť.
Zobraziť viac informáciíBez tohto typu cookies by web nebolo možné správne využívať. Jedná sa najmä o pomocné hodnoty znázorňujúce Vaše voľby, nastavenia a zobrazenia jednotlivých prvkov.
Skryť viac informácií

Analytické cookies

Analytické cookies nám pomáhajú sa neustále zlepšovať.
Zobraziť viac informáciíTento typ cookies slúži napr. na analýzu návštev, výkonu webu alebo reklamných kampaní. Získané dáta nie sme schopní spojiť s konkrétnym užívateľom a sú teda spracovávané hromadne na úrovni všeobecnej štatistiky.
Skryť viac informácií

Marketingové cookies

Marketingové cookies používame my a naši partneri, aby sme Vám mohli ponúknuť relevantný obsah.
Zobraziť viac informáciíPomocou marketingových cookies Vám môžeme zaistiť relevantnú ponuku. V prípade, že tento typ cookies nepovolíte, nezaistíte tak, že sa Vám už reklamné oznámenia nebudú ponúkať, ale nebudú pre Vás najskôr zaujímavé.
Skryť viac informácií